Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01, Trnava  1

Odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa

tel.: 033/5512689, 033/5512690

fax: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

-------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky internetového obchodu www.duracka.sk (ďalej len „OP") stanovujúce podmienky medzi prevádzkovateľom a zákazníkom:

1. Prevádzkovateľom a predávajúcim v internetovom obchode www.duracka.sk je  Tomáš Duračka, Veselé 296, 922 08,  IČO 37836871, EČ DPH SK1045924374.  FO je zapísaná na obvodnom úrade v Piešťanoch, číslo živnostenského registra: 230 - 14995

2. Zákazníkom a kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke www.duracka.sk.

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ v objednávke uvedie meno a priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke uvedie obchodné meno a sídlo IČO, DIČ prípadne IČ DPH a adresu doručenia ak je odlišná od sídla.

4. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky zaslaním jej kópie elektronickou formou na e-mail zákazníka uvedený v objednávke. V tejto kópii objednávky je uvedené číslo objednávky,  údaje zákazníka s dodacou adresou, objednaný tovar aj s jednotlivými cenami objednaného tovaru,  prepravným, celková cena objednávky a stav objednávky  pri každom objednanom tovare.

5. Prevádzkovateľ zašle zákazníkovi objednaný tovar podľa objednávky do 3 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky, a to prostredníctvom kuriérskej služby. Ak prevádzkovateľ nemá objednaný tovar na sklade informuje o tom zákazníka zaslaním zmeny stavu na objednávke pri takomto tovare na e-mail, prípadne telefonicky. Prevádzkovateľ tiež bude informovať zákazníka, ak nemôže dodržať lehotu dodania 3dni.

6. Zákazník dáva prevádzkovateľovi  zaslaním objednávky súhlas poskytnúť osobné údaje o zákazníkovi uvedené v objednávke prepravcovi za účelom doručenia tovaru.

7. Zákazník pri preberaní tovaru od prepravcu obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.  Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny  dostane zákazník spolu s objednaným tovarom v deň doručenia tovaru súčasne s tovarom.

8. Zákazník ako fyzická osoba - nepodnikateľ má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade zákazník kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí , objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zaslaný bankový účet zákazníka,  pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo udaním nesprávnej adresy zákazníka. Zákazník je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu.

11. Zákazník má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho vypredania, v týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje zákazníka. Prevádzkovateľ môže poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru, zákazník má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, uvedené v objednávke, vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

13. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami – nepodnikateľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

14. Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto OP, nezodpovedá prevádzkovateľ zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto OP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení OP a zvyšné časti príslušného ustanovenia OP tým zostávajú nedotknuté.

16. OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto OP sú platné od 21.02.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce OP.

Tomáš Duračka - majiteľ